کتاب فیزیولوژی پزشکی tagged posts

کتاب پزشکی

“نگرش به کتاب های محافظه کار در صنعت نشر از کتاب پزشکی نفرت به خصومت آشکار تغییر یافته است.” و او معتقد است که این می تواند منجر به خودداری یک مدیر انتشارات از دادن چراغ سبز به معامله با ترامپ شود. “آنها بسیار سخت کار خواهند کرد زیرا کتاب پزشکی تهدید به حمله از بیرون و شورش از داخل وجود دارد. “و سپس صاحبان شرکت اصرار خواهند داشت که از جنجال جلوگیری کنند.”

تقریباً همه منابع تأیید کرده اند که ترامپ به ناشر بزرگی احتیاج ندارد. او ممکن است کتاب خودش را چاپ کند یا با ناشر کوچکتر به توافق مشترک برسد...

Read More