دانلود کتاب از گوگل بوکس tagged posts

دانلود کتاب از گوگل بوک

خاطرات ریاست جمهوری تجارت بزرگی دانلود کتاب از گوگل بوک است. اگرچه هیچگاه نام کتاب رئیس جمهور سابق شنیده نشده است ، اما دونالد ترامپ به عنوان نویسنده با چالشی بی نظیر روبرو خواهد شد.
آیا هیچ ناشری خاطرات ترامپ را خریداری می کند؟
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران ، خاطرات ریاست جمهوری از نظر تاریخی همیشه دانلود کتاب از گوگل بوک یک رویداد مهم در دنیای کتاب بوده است. آنها از این طریق درآمد زیادی کسب می کنند. انتشار دفتر خاطرات اغلب حرفه ای برای سردبیران و ناشران است...

Read More