Walz برنامه ای برای شروع کنفرانس مطبوعاتی در 3 p. m.

این جریان در دسترس خواهد بود در 3 p. m. اگر آن را ندارد تا برای شما, لطفا به روز کردن صفحه خود را.