کنترا کوستا دا را اعلام ممنوعیت کاروتید داری

توسط Bay شهرستان, اخبار, خدمات

Contra Costa County District Attorney دیانا Becton روز جمعه اعلام کرد یک سیاست جدید برای محققان ممنوعیت استفاده از کاروتید نگه داری روش.

ممنوعیت امر به مأموران اجرای قانون که به عنوان ارشد بازرسان در دفتر دادستان منطقه تحقیق واحد.

“خطرات مرتبط با استفاده از این روش به مراتب سنگین تر بودن از هر گونه پتانسیل سود” Becton گفت. “این مهم تغییر سیاست نشان دهنده یک حرکت مثبت و رو به جلو در پلیس-روابط اجتماعی و تقویت مداوم نیاز به تمرکز در د تشدید آموزش و تاکتیک است.”

این ممنوعیت در زمان اثر روز سه شنبه.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>