سطح هوشیاری استاد شجریان خوب نیست
گروه فیلم: آخرین وضعیت شجریان از زبان دکتر حیدری اقدم، رئیس بیمارستان جم، شرایط استاد شجریان هنوز خوب نیست و نیاز به مراقبت ویژه دارد.
Source link

ایندکسر